Lưu trữ thẻ: hầu bóng thế có đúng không

Hầu bóng như thế thì có đúng không ak?

CÂU HỎI : Thầy cho con hỏi là : Người thanh đồng khi hầu bóng...

1 Các bình luận

error: Nội dung được bảo vệ!!